background

Türkeli Belediyesi Etik Komisyonu

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KURULU 2016 YILI ÇALIŞMALARI

1- 25-31 Mayıs Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, Halka hizmet bilinci, Hizmet standartlarına uyma ,Amaç ve misyona bağlılık,Dürüstlük ve tarafsızlık,Saygınlık ve güven,Nezaket ve saygı,Yetkili makamlara bildirim,Çıkar çatışmasından kaçınma,Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,Savurganlıktan kaçınma,Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan,Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,Eski kamu görevlileriyle ilişkiler,Mal bildiriminde bulunma, Üyeleri,Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa TAŞDELEN,Yazı İşleri Müdürü Naci ÖZDEMİR ve Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdür V.Aynur ÖZDEN tarafından etik ilkeleri bilgilendirilmiştir.1- Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında, kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmaktadır.

2- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip, ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

3- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişiklikler yapılmıştır.

4- Etik Kuruluna, 25 Mayıs 2016 tarihi itibari ile şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

5-25-31 Mayıs Etik Haftası olması nedeni ile www.etik.gov.tr adresi üzerinde “eğitimler”/afiş kısmında yayınlanan afişler etik haftası boyunca kurumumuz panosunda asılması ve Belediye web sitemizde yayınlanmıştır.ve konu hakkında Belediyemiz hizmet binasının giriş katında bulunan elektronik cihazda slayt gösterisi yapılması sağlanmıştır.

Aynur ÖZDEN Naci ÖZDEMİR Mustafa TAŞDELEN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.V. Yazı İşleri Müdürü Belediye Başkan Yardımcısı


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte her hangi bir çıkar sağlamadan, her hangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış, ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Etik Komisyonu Faaliyetleri

5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 2 yıl süre ile geçerli olacak bir "Etik Komisyonu" kurulmuştur.

Etik Komisyonu Üyeleri Mustafa TAŞDELEN-Yazı İşleri Müdürü

Şahin ÖZTÜRK-Fen İşleri Müdürü

Ergin ÖZDEMİR-Su ve Kanalizasyon Müdürü

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU

1- 25 Mayıs Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Üyeleri,Yazı İşleri Müdürü Mustafa TAŞDELEN,Fen işleri Müdürü Şahin ÖZTÜRK ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ergin ÖZDEMİR tarafından bilgilendirilmiştir.

2- Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında,kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

3- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip, ilgili birimlere gönderilerek,birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

4- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişiklikler yapılmıştır.

5- Etik Kuruluna 2009 yılı içinde şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

6-Etik Komisyonu 2009 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak, Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. 31.12.2009

Mustafa TAŞDELEN
Yazı İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi


Şahin ÖZTÜRK
Fen İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Ergin ÖZDEMİR
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

1- 25 Mayıs-1 Haziran Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Üyeleri,Yazı İşleri Müdürü Mustafa TAŞDELEN,Fen işleri Müdürü ŞAHİN ÖTÜRK ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ergin ÖZDEMİR tarafından bilgilendirilmiştir.

2- Belediye Etik komisyonu tarafından,önceki dönemlerde kurumumuzun çalışmalarının değerlendirildiğini,ve etik ilkeleri konu başlıkları ile Personellerimize bilgi verildiğini;

3- 2010 Yılında, Belediye Başkanı,Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Personellerinin Mal Bildirimde bulundukları tespit edildi.

4- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişikliklerin yapılmasına devam edildiğini,

5-2010 yılı Etik Ã?alışmaları Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. 26.05.2010

Mustafa TAŞDELEN
Yazı İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Şahin ÖZTÜRK
Fen İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Ergin ÖZDEMİR
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi